Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Triedenie odpadu

 TRIEDENÝ ODPAD

1) Biologicky rozložiteľný odpad (kompostovateľný, nevyžadujúci hygienizáciu)

Obec zaisťuje pre rodinného domy zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), t.j. biologicky rozložiteľného kuchynského a záhradného odpadu formou 240 litrových nádob (farba hnedá) odvážaných od domov podľa nepravidelného intervalu (leto každých 14 dní, zima raz mesačne).
Zbernú nádobu bezplatne zapožičiava obec na základe prihlášky poplatníka. Odvoz je spoplatnený.
Do nádoby BRO:

 • patrí napríklad: odpad vznikajúci v kuchyni pri čistení ovocia a zeleniny, zelený odpad zo záhrad a parkov, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, škrupiny z vajec, …
 • nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, …

Domácnosti môžu na zber BRO využiť vlastný kompostér, likvidáciu kompostu zabezpečuje domácnosť na vlastnom pozemku. Kompostéry obec neposkytuje.

2) Kuchynský odpad z domácností (pomyje)

Kuchynský odpad vyžadujúci hygienizáciu z nehnuteľnosti individuálnej bytovej výstavby a domácností v bytových domoch sa zberá do špeciálnych zberných nádob umiestnených na vybraných stanovištiach v obci.

Mapka je zverejnená na webovej stránke obce – životné prostredie – odpadové hospodárstvo -zberné nádoby.

Patrí sem napríklad : starý chlieb, zvyšky vareného jedla, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli kuchýň domácností a pod.

3) Papier – bezplatný zber

Obaly a kartóny je potrebné rozrezať na skladné kusy a/alebo zošliapnuť, aby sa eliminoval prázdny priestor v zberných nádobách.

Rodinné domy: nádoba 240 litrov (farba modrá), odvoz podľa harmonogramu od domu, nádobu bezplatne zapožičiava obec na základe prihlášky poplatníka
Bytové domy: kontajner 1100 litrov (farba modrá), nádoba je pristavená na stojisku bytového domu.

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: kontajnery na zbernom dvore.

Nadbytočné množstvo vytriedeného papiera, ktoré domácnosti nepomestia do nádob, je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Prioritne je potrebné využívať nádoby pri dome!!

 • Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, …
 • Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, viacnásobne recyklovaný papier (rolky WC papiera a obaly na vajíčka)
 •  

4) Plastové obaly + kovové obaly (plechovky) + tetrapaky (spoločný zber)

Obaly a fľaše je potrebné zošliapnuť, aby sa eliminoval prázdny priestor.

Rodinné domy: vrece (farba žltá alebo akékoľvek iné priesvitné vrece, nie čierne), odvoz podľa harmonogramu od domu.

Pre lepšiu skladovateľnosť vriec odporúčame zakúpiť stojan, prípadne kombináciu stojanov (napr. Hornbach, OBI..), napr.:

Bytové domy: kontajner 1100 litrov (farba žltá/červená), nádoba je pristavená na stojisku bytového domu.

Záhradkárska osada a rekreačné domy bez prístupu: odovzdanie vreca na zbernom dvore.

Plastové obaly:

 • Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté – opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, plastové obaly od údenín, syrov, ovocia, tvrdý polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, …
 • Nepatrí napríklad: polystyrénové obaly (boxy) na hotové jedlo, znečistené fľaše a obaly škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, …
 •  

Kovové obaly:

 • Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, …
 • Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, väčšie/objemné kovové kusy , konštrukcie …
 •  

Tetrapaky:

 • Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, …
 • Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ..

5) Sklo – bezplatný zber

Kontajnery 1100 litrov (farba zelená), kontajnery sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce – životné prostredie – odpadové hospodárstvo -zberné nádoby) a na zbernom dvore.

 • Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, …
 • Nepatrí napríklad: zrkadlá, znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, …
 •  

6) Šatstvo – obuv – textílie (bezplatný zber)

Kontajnery zmluvných partnerov sú rozmiestnené na stojiskách  v obci (mapka viď. webová stránka obce – životné prostredie – odpadové hospodárstvo -zberné nádoby) a na zbernom dvore.

7) Zelený odpad zo záhrad a konáre (bezplatný zber)

Zelený (mäkký) odpad zo záhrad prioritne patrí do zberných nádob BRO alebo do kompostérov.
Zelený (mäkký) odpad a konáre sa z dôvodu odlišného spracovania zbierajú osobitne.
Nadbytočný zelený (mäkký) rastlinný odpad je možné uložiť na zbernom dvore. Ukladaný odpad nesmie obsahovať iný nekompostovateľný odpad.
Konáre sa zbierajú na zbernom dvore. Konáre nesmú obsahovať iný odpad, resp. časti, ktoré by mohli poškodiť štiepkovacie zariadenie
Korene (pne) so zvyškami zeminy sa NEPREBERAJÚ.

8) Použité jedlé oleje

Bezplatný zber do špeciálnych zberných súdkov na zbernom dvore.

9) Polystyrén (výplňový materiál z expandovaného polystyrénu)

Veľkoobjemové vrecia sú umiestnené na zbernom dvore – bezplatný zber.

 10) Vyradené elektrospotrebiče a žiarivky (bezplatný zber)

Bezplatný zber na zbernom dvore – preberajú sa len KOMPLETNÉ SPOTREBIČE, t.j. vrátane motorov, kompresorov, krytov apod., z ktorých nevytekajú žiadne médiá (oleje, chladivá apod.).

11) Batérie a akumulátory (bezplatný zber)

Batérie sa zbierajú do boxu, ktorý je pred dverami obecného úradu.
Akumulátory je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore

12) Objemové kovy (bezplatný zber)

Bezplatný zber na zbernom dvore.
Kovy: akékoľvek kovy, ktoré nie sú plechovkami ani nápojovými dózami –

13) Použité riedidlá a farby (bezplatný zber)

Obec zaisťuje 1x ročne vopred oznámený zber do mobilného eko-kontajnera – sledujte oznamy v aplikácii / na webe.

14) Vyradený nábytok

Rozmontovaný nábytok bez sklenených výplní a sedacie súpravy sa preberajú celoročne na zbernom dvore. Odber je spoplatnený podľa cenníka

15) Drobný stavebný odpad (DSO)

Drobný stavebný odpad  je odpad zo stavebných rekonštrukčných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.
Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.
Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.
Drobný stavebný odpad  sa preberá za úhradu v zmysle platného VZN v množstve max. 1 m3/domácnosť za 1 rok.

Väčšie množstvo DSO alebo odpady zo stavebných a búracích prác je potrebné odovzdať na skládke ZOHŽO v Čukarskej Pake.

16) Iný objemný / nadrozmerný odpad z domácností a objemové plasty

Odpady ako koberce, linolea, kufre, slnečníky, ktoré sú nadrozmerné / neskladné a nepomestia sa do zberných nádob na zmiešaný komunálny odpad je možné odovzdať ako objemný odpad na zbernom dvore. Objemové plasty, ktoré nie sú obalovými plastami a ktoré sa nezmestia do nádob ZKO ako polámané záhradné stoličky, vedrá bez zvyškov obsahu, veľké kvetináče, detské plastové vozítka apod.
Odber je spoplatnený.

17) Pneumatiky

Odpadové pneumatiky nie sú zaradené ako komunálny odpad a obec nemá oprávnenie k ich odberu a to ani v prípade, že pochádzajú od občana
Odpadové pneumatiky  je možné odovzdať BEZPLATNE v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako „Miesto spätného odberu pneumatík“. Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti na nákup tovaru či služieb, ako aj  bez ohľadu  na značku pneumatík.
Zoznam zberných miest na použité – ojazdené  pneumatiky je možno nájsť na webovej stránke neziskovej spoločnosti Eltma – www.eltma.sk. Občania bez obáv môžu do týchto zberných miest  odovzdávať použité pneumatiky, pretože tieto miesta majú zvoz garantovaný.

18) Iný odpad ako vyššie uvedený

Ohľadom zberu a likvidácie odpadov, ktorý tu nie je uvedený, sa prosím informujte na obecnom úrade.

 Príručka odpadového hospodárstva