Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana drevín a výrub stromov

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny Kliknite sem

Kalkulačka na výpočet spoločenskej hodnoty drevín na internete Kliknite sem

OCHRANA DREVÍN

Obec Hamuliakovo ako orgán štátnej  správy v prvom stupni vykonáva ochranu drevín v obci Hamuliakovo,  v súlade so Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dreviny sú živé organizmy s pozitívnym vplyvom na kvalitu životného prostredia. Rozhodovanie o nich preto vyžaduje objektívny a predovšetkým ekologický prístup a dodržiavanie  princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Význam drevín pre životné prostredie človeka a ich uplatnenie

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. Sú základným stavebným prvkom nielen lesov, ale aj jednotlivých formácií rozptýlenej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a sadových úprav v sídlach.

Dreviny a ich vegetačné úpravy plnia v prírodnej krajine najmä tieto funkcie:

· Pôdoochranná funkcia – ochrana pôdy pred vonkajšími deštrukčnými procesmi, akými sú vodná a veterná erózia (zvetrávanie), snehové lavíny, zosuvy a pod.

· Hydrická – vplyv na hospodárenie s vodou, napríklad reguláciou vsakovania atmosferických zrážok a vyrovnávania celkovej bilancie vody v prírode.

· Klimatická funkcia – vplyv na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, znižovaním transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním prachu a pod.

· Biotická – zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvorenie podmienok pre ich existenciu vhodnými vegetačnými úpravami a formáciami.

· Krajinotvorná a estetická – dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky pôsobivých drevín.

· Rekreačná a liečebná –  dreviny produkujú kyslík a tak zlepšujú ovzdušie, zároveň umožňujú aktívny oddych a turistiku s využitím liečivého účinku drevín.

· Renaturalizačná (sprírodňovacia) funkcia – je významná z hľadiska posiľňovania prírodných prvkov v osídlenej krajine. V priamom účinku ide o ochranu pôdy pred eróziou, rozšírenie a posilnenie druhovej skladby flóry a fauny.

· Melioračná (zlepšovacia) funkcia – dreviny svojou transpiračnou činnosťou spôsobujú úpravu vlhkosti pôdy a úpravu vlhkostných pomerov ovzdušia. Svojim priestorovým objemom a asimilačnou biomasou (zelené listy) aktívne upravujú ďalšie prvky klímy, ako je teplota, slnečné žiarenie, prúdenie vzduchu. Okrem toho upravujú pôdne pomery z hľadiska zvyšovania biotickej aktivity pôdy.

· Asanačná (ozdravovacia) funkcia – charakterizuje podiel drevín na zlepšovaní hygienických pomerov ovzdušia najmä produkciou kyslíka, absorbciou a následnou detoxikáciou znečisťujúcich látok.

· Izolačná (ochranná) funkcia – sa posudzuje z hľadiska ochrany pred škodlivými látkami (plynnými, tuhými a aerosolovými), hlukom, vetrom, žiarením a pod. Tieto vlastností funkčných celkov drevinovej výsadby možno osobitne využiť pri ozeleňovaní výrobných objektov a zariadení lokalizovaných v sídlach a v poľnohospodárskej krajine, ako aj pri tvorbe líniovej výsadby (vetrolamy) v krajine.

· Architektonicko-estetická funkcia – hodnotí sa využívaním drevín na kompozičnopriestorové dotváranie estetického, kultúrneho a zdravotne zodpovedajúceho obytného, výrobného a rekreačného prostredia urbanizovanej krajiny.

· Sociálna (spoločenská) funkcia – zahrňuje v sebe široký súbor vplyvov a účinkov na človeka a jeho spoločnosť. Prostredníctvom drevín možno vytvárať prostredie, ktoré má zodpovedajúcu kultúrno-výchovnú, poznávaciu a estetickú hodnotu.

· Psychologická funkcia – vysvetľuje sa komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka. Dominantným javom je pociťovanie zdravotne nezávadného, hygienického prostredia, vnímanie jeho priestorovej kompozície, výtvarno-umeleckej hodnoty, farebnosti a celkovej kultúrnosti jeho stvárnenia. Psychologické vplyvy drevín sa nepriamo využívajú aj v rekreačnom a liečebno-rehabilitačnom procese.

Ochrana drevín

Je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu (§ 17 ods. 1 vyhlášky).

Prvoradým cieľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom a zdravotnom stave  a tak je potrebné ich neustálym udržiavanie  alebo ich včasné a odborné ošetrenie. Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

Výrub drevín

Výrub drevín v katastrálnom území obce Hamuliakovo povoľuje Obec  Hamuliakovo na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie a kópiu katastrálnej mapy ( situačný výkres),

c) list vlastníctva na pozemok, na ktorom drevina rastie,

d) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),

e) špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

f) odôvodnenie žiadosti,

g) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Správne poplatky

Podľa  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

1. fyzická osoba …………………..…… 10 EUR

2. právnická osoba  ……………..……. 100 EUR

Výrub dreviny na súkromnom pozemku povoľuje na základe písomnej žiadosti Obec Hamuliakovo v súlade s platnými právnymi predpismi v termíne 30 resp. 60 dní. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až na 1 kalendárny rok.

Uloženie náhradnej výsadby

Orgán ochrany prírody – obec Hamuliakovo, uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Náhradnú výsadbu je žiadateľ povinný  vysadiť na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa; pričom pri náhradnej výsadbe drevín je potrebné uprednostňovať  geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín.

Geograficky pôvodnými a tradičnými druhmi drevín sú domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti : lipa, javor, dub, buk, jaseň,  brest, hrab, breza, topoľ, vŕba, jelša, smrek, jedľa, smrekovec.

Za tradičné druhy sú považované aj nepôvodné druhy starých kultúrnych (pestovaných) drevín, dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe posudzovanej lokality. Patria sem napríklad orech vlašský, gaštan jedlý, moruša biela, moruša čierna alebo pagaštan konský.

Starostlivosť o náhradnú výsadbu

Ak žiadateľ  o výrub dreviny nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody – obec Hamuliakovo,  uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu vysadenú na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.

Finančná náhrada

Ak nie je možné uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody – obec Hamuliakovo, uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny .  Obec  uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančným ukazovateľom je výška spoločenskej hodnoty dreviny vypočítaná podľa § 36 a 37, Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,

Spoločenská hodnota drevín

Spoločenská hodnota drevín, vyjadruje spoločenskú hodnotu chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu. Vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.

Kalkulačka na výpočet spoločenskej hodnoty drevín na internete

http://dreviny.enpro.sk/spolocenska-hodnota-drevin.html

Súhlas orgánu ochrany prírody – obce Hamuliakovo  sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

·         dreviny (stromy) s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,

·         obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do osemnástich  mesiacov odo dňa výrubu,

·         dreviny (stromy) s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia, majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu v Hamuliakove najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámiť skutočnosť výrubu dreviny je povinný ten kto:

·         obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa  výsadba nových ovocných drevín uskutoční do osemnástich mesiacov odo dňa výrubu

·         pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Vysvetlenie:

– obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
–  bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, víchricu, smršť alebo zosuv pôdy.

Potrebné doklady:

·         Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu ohrozenia  zdravia a života občanov, alebo spôsobenia značnej škody na majetku

·         Oznámenie o vyrúbaní produkčných ovocných drevín pri  ich obnove

·         List vlastníctva

·         Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom

·         Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

·         Výpis z obchodného alebo iného registra

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku