Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sprístupnenie informácií

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov možno podať:

  • poštou na adresu: OÚ Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo
  • písomne do podateľne OÚ počas úradných hodín
  • ústne do zápisnice počas úradných hodín
pondelok 08.00 – 12.00 13.00 – 15.30
streda 08.00 – 12.00 13.00 – 16.45
piatok 08.00 – 11.30  

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať:

  • ktorej povinnej osobe je určená
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo
  • popis predmetu žiadosti (ktorých informácií sa žiadosť týka)
  • akým spôsobom žiadateľ navrhuje informáciu poskytnúť

Žiadosť o sprístupnenie informácií zodpovedná osoba vybaví do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty a dôvod predĺženia lehoty oznámi žiadateľovi. Ak obec nevyhovie žiadosti, vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce v lehote do 15 dní.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľov. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.