Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prehlásenie o prístupnosti

Predmetom tohto prehlásenia je stránka: www.obechamuliakovo.sk ktorú využíva subjekt: Obec Hamuliakovo

EWORKS.sk s.r.o. (prevádzkovateľ projektu "Moderné Obce") má záujem zabezpečiť prístupnosť každého webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Správa obsahu webového sídla je ale v kompetencii obce / mesta, preto nie je zo strany technického prevádzkovateľa možné zabezpečiť 100% súľad obsahu so zákonom.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

 • Grafické objekty použité k ovládaniu stránky majú definovanú textovú alternatívu
 • Obsah stránky je dostupný aj bez použitia skriptov, appletov, obrázkov alebo kaskádových štýlov
 • Stránka používa bez-tabuľkový layout
 • Stránka nepoužíva klikatené mapy
 • Farby pozadia a popredia sú dostatočne kontrastné, tak by vždy získali hodnotenie AAA
 • Elementy ktoré obsahujú text štandardnej veľkosti, zároveň neobsahujú pozadie ktoré byznižovalo ich kontrast
 • Kód stránky sa v rámci možností snaží čo najviac priblížiť štandardu HTML 5.
 • Na webovej stránke nekmitá nič rýchlejšie ako raz za sekundu
 • Prvky ktoré tvoria nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde
 • Formulárové prvky majú výstižný názov

Voliteľný obsah

Webová stránka je prispôsobená štandardu Blind Friendly Web.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad:

so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Zmena usporiadania obsahu pre malé obrazovky mobilných zariadení zatiaľ nie je podporovaná.
 • Niektoré webové formuláre nie sú dostatočne prístupné.
 • Anglická mutácia webového sídla je prekladaná automaticky pomocou Google Translatora. 
 • Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patrí chýbajúce označenie hlavičiek tabuliek a chýbajúce textové verzie niektorých naskenovaných dokumentov a obrázkových schém. Taktiež sa priebežne opravuje chybná sémantická štruktúra stránok, tvary odkazov a ďalšie zriedkavejšie vady.

so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Nakoľko sa Výnos o štandardoch č. 55/2014 Z. z. odvoláva na európsku smernicu a ďalej na WCAG, platí všetko vyššie uvedené.
 • Časť zverejnených PDF dokumentov nie je v prístupnej podobe. V prípade potreby je konkrétny dokument sprístupnený na požiadanie.

Neprimerané zaťaženie:

 • Niektorý odborný obsah je prístupný len v podobe PDF dokumentov. Jedná sa väčšinou o rozsiahle a zložité tabuľky, ktorých prevedenie do inej prístupnej formy by nebolo z hľadiska zrozumiteľnosti možné alebo by bolo neúmerným zaťažením.
 • Neprimeraným zaťažením je tiež prevod starších PDF dokumentov do štruktúry podporujúcej prístupnosť, nakoľko zdrojové formáty týchto súborov už spravidla nie sú dostupné.
 • Videá vnorené do článkov prostredníctvom služby Facebook a Youtube nemajú textový popis, vložené titulky ani audiokomentár. Tieto videá sú však vo väčšine prípadov len ilustračné a všetok dôležitý obsah je dostupný tiež v textovej podobe.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu možno smerovať na:

 • Po obsahovej stránke:
  info@obechamuliakovo.sk
 • Po technickej stránke:
  info@moderneobce.sk
 • Všeobecné informácie:
  info@obechamuliakovo.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.1.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Ak máte hocijaké otázky alebo pripomienky k prístupnosti webového sídla, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@moderneobce.sk