Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Ing. Ľubica Jančoková

Tel: 0905 267 441

email: kontrolor.hamuliakovo@gmail.com

§ 18 Hlavný kontrolór

(zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

– kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov,
– kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
– kontrola vybavovania sťažností a petícií,
– kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,
– kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
– kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
– kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1) sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozpočtový-harmonogram-obce-Hamuliakovo-na-rok-2016 Veľkosť: 631.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-obce-Hamuliakovo-k-návrhu-viacročného-programového-rozpočtu-na-roky-2019-2021-a-k-návrhu-programového-rozpočtu-obce-na-rok-2019 Veľkosť: 350.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-obce-Hamuliakovo-k-návrhu-viacročného-programového-rozpočtu-na-roky-2020-2022-a-k-návrhu-programového-rozpočtu-obce-na-rok-2020 Veľkosť: 339.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Návrh-plán-kontrolnej-činnosti-na-1.-polrok-2016 Veľkosť: 382 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
HK Veľkosť: 385.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Správa-HK-obce-Hamuliakovo-z-NFK-č.1_2019 Veľkosť: 388 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
HK-1 Veľkosť: 385.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-k-zaverecnemu-uctu-Obce-Hamuliakovo-2021 Veľkosť: 437.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-k-zmenam-rozpoctu-Obce-Hamuliakovo-na-rok-2021-rozpocovym-opatrenim-c.-1_2021-2_2021-3_2021-a-4_2021 Veľkosť: 471.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Plán-kontrolnej-činnosti-na-2-polrok-2015 Veľkosť: 506.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Sprava-HK-z-NFK-c.-1_2022 Veľkosť: 325.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Priloha-c.1-Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-1 Veľkosť: 656.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-k-Zaverecnemu-uctu Veľkosť: 849.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovsko-HK-k-dodržaniu-podmienok-na-prijatie-návratných-zdrojov-financovania Veľkosť: 1.11 MB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
sadsdasd Veľkosť: 1.65 MB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Rozpočtový-harmonogram-obce-na-rok-2017 Veľkosť: 1.78 MB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Priloha-c.1-Stanovisko-HK-k-rozpoctu-1 Veľkosť: 2.3 MB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-hlavnej-kontorlórky-k-záverečnému-účtu-za-rok-2014 Veľkosť: 3.79 MB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Záverečný-účet-2016 Veľkosť: 3.91 MB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-k-zadĺženosti-obce-Hamuliakovo-k-úveru-Prima-banka-a-návratnej-finančnej-výpomoci-09_2020 Veľkosť: 172.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Plan-kontrolnej-cinnosti Veľkosť: 37.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Plan-kontrolnej-cinnosti (1) Veľkosť: 37.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Plan_kontrolnej_cinnosti_-I-_polrok_2023-Hamuliakovo Veľkosť: 113.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Správa-HK-obce-Hamuliakovo-z-NFK-č.-2_2019 Veľkosť: 127.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-2020 Veľkosť: 156.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Sprava-HK-z-NFK-2_2022 Veľkosť: 152.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Sprava-o-kontrolnej-cinnosti-HK-2022 Veľkosť: 156 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-k-zadĺženosti-obce-Hamuliakovo-k-31.03.2018 Veľkosť: 152 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
NFK-1_2021-kontrola-prvotnych-dokladov-ZS-2020-SPRAVA-final Veľkosť: 159.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Navrh-Plan-kontrolnej-cinnosti-II.polrok Veľkosť: 36.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
NFK-3_2021-kontrola-administrativy-OZ-a-povinneho-zverejnovania Veľkosť: 177 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Plan-kontrolnej-cinnosti-2.polrok-2022 Veľkosť: 193.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-k-rozpoctovemu-opatreniu-1-2023 Veľkosť: 235 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-k-rozpoctovemu-opatreniu-4-2022-Hamuliakovo Veľkosť: 234.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-k-rozpoctovemu-opatreniu-3-2022-Hamuliakovo Veľkosť: 249.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-HK-k-rozpoctu-obce-2021-2023 Veľkosť: 240.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Stanovisko-k-rozpoctovemu-opatreniu-1_2020-Hamuliakovo Veľkosť: 290.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024
Sprava-z-NFK-1-2023-personalistika-a-mzdova-agenda-r2021 Veľkosť: 331.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.1.2024