Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chov zvierat

DAŇ ZA PSA 

 

‼️ Daň za psa sa platí v obci, na území ktorej je pes chovaný (§ 28 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Teda za psa, ktorý je CHOVANÝ V HAMULIAKOVE, sa DAŇ VYRUBUJE V HAMULIAKOVE, aj keď má vlastník trvalý pobyt v inej obci. ‼️

 

PRIZNANIE K DANI ZA PSA je potrebné podať do 30 dní od zmeny a to AJ POČAS ROKA v prípadoch, že nadobudnete nového psa resp. pes uhynul alebo pes dovŕši VEK 6 MESIACOV .

Tlačivo na daň za psa je dostupné vo vzoroch na stránke Ministerstva financií:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

 

 Základom dane je počet psov.
– Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov .
– Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Zníženie dane za psa pre občanov nad 65 rokov:
– ak ste si doteraz zľavu neuplatňovali, je potrebné do 31.1.  požiadať o prvé zníženie dane za psa
– ak ste si zľavu v predchádzajúcom roku uplatňovali / bola priznaná, NETREBA ŽIADAŤ – bude Vám poskytnutá automaticky na základe vlastnej evidencie Obecného úradu.

VZN o podmienkach držania psov – VZN o držaní psov  č. 3/2021   Príloha č. 3 mapa VZN č.3/2021

Pomoc pri chove mačiek a psov – kliknite sem

Držiteľ alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodný obal v dostatočnom množstve na odstránenie psích výkalov a tieto bezprostredne po znečistení verejného priestranstva odstrániť z verejného priestranstva a uložiť ich do nádoby na zmesový komunálny odpad, nádoby na uličné smeti alebo  nádoby na psie výkaly (viď obrázok).

008_okt2015_resize

Vstup so psom je zakázaný:

 1. do oploteného areálu materskej školy
 2. do oploteného areálu základnej školy
 3. do oploteného športového areálu na Malogútorskej ulici
 4. do areálu detského ihriska na Kaštieľskej ulici
 5. do objektu obecného úradu,
 6. do objektu kultúrneho domu
 7. na cintorín
 8. na ďalšie verejné priestranstva označené zákazom vstupu so psom.

Voľný pohyb psov je zakázaný:

 1. na Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádzi,
 2. na protipovodňovej hrádzi vodného diela Gabčíkovo,
 3. v medzihrádzovom priestore medzi hrádzami uvedenými v písm. a) a b) od lávky na priesakovom kanáli pri Hornej Vrbine vľavo po hranicu katastrálneho územia s mestom Šamorín,
 4. na ďalších verejných priestranstvách označených zákazom voľného pohybu psov.