Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo

Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo

EURÓPSKA ÚNIA a Európsky fond regionálneho rozvoja.

Starosta obce Hamuliakovo spolu s poslancami obecného zastupiteľstva si uvedomujú potrebu rozširovania občianskej infraštruktúry predovšetkým tej školskej. Preto obec vypracovala projekt rozšírenia kapacít materskej školy. Projekt bol predložený na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a úspešne schválený, financovanie je z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Rozšírením kapacít materskej školy pokryjeme dopyt po tejto službe a na tejto úrovni podstatne zlepšíme život v našej obci mladým rodinám.
Prijímateľ: Obec Hamuliakovo

Názov projektu: Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo

Výška oprávnených výdavkov: 609 000,00 EUR
Výška nenávratného príspevku: 578 550,00 EUR
Výška príspevku EÚ: 304 500,00 EUR

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov obce, umožniť rodičom detí ľahší prístup k infraštruktúre materských škôl a prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a súkromného života.

Špecifickým cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materskej školy s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Aktivity projektu:
Aktivita 1 Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ
Predstavuje hlavnú časť projektu, ktorou sa zrealizuje nadstavba 2. nadzemného podlažia, vnútorné dispozičné zmeny prízemia a rekonštrukcia pôvodného objektu materskej školy. Výsledkom tejto aktivity budú stavebne vybudované priestory 4 nových tried (2 triedy po 25 detí, 2 triedy po 15 detí), hygienické zariadenia, šatne, zázemie pre pedagogický a obslužný personál materskej školy a prístupové schodisko. Bezbariérový pohyb na poschodie bude zabezpečený stoličkovým výťahom osadeným na schodisku.

Aktivita 2 Prestavba kuchyne a jedálne MŠ
V súčasnosti sa v spoločnej jedálni stravuje 112 žiakov základnej školy, 56 detí materskej školy a pedagogickí zamestnanci. Z dôvodu navýšenia kapacít MŠ o 70 detí a potreby poskytnutia stravovania aj pre žiakov základnej školy dôjde aj k rekonštrukcií a dispozičnej zmene kuchyne a jedálne. Priestor jedálne sa rozšíri, čím sa umožní stravovanie až pre 300 detí so stoličkovou kapacitou 45 miest.

Aktivita 3 Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ
Na školskom dvore budú umiestnené dve nové pieskoviská, ihrisková dvojitá zostava s tunelom a prvkom inkluzívneho vzdelávania a bezpečnou dopadovou plochou. Revitalizovaná bude aj záhrada a zeleň v školskom areály, vysadí sa 30 nových stromov.

Aktivita 4 Materiálno technické vybavenie MŠ
Triedy budú v rámci projektu vybavené štyrmi interaktívnymi tabuľami s projektorom.

Aktivita 5 Energetická hospodárnosť MŠ
V rámci opatrení do energetickej úspory objektu sa bude realizovať zateplenie stropu nad exteriérom minerálnou vlnou, nová konštrukcia strechy s minerálnou vlnou, tepelná izolácia podláh polystyrénom, nový kondenzačný kotol a ohrievač vody, osadenie nových vykurovacích telies, osadenie termostatických hlavíc, tepelná izolácia potrubí, termostatické vyregulovanie vykurovacej sústavy.
V dôsledku realizácie aktivity dôjde k zmene energetickej kategórie z G na B a úspore tepla/energie 170,65 kWh/(m²), čo predstavuje potenciál úspor 66,86 %.