Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia obyvateľstva

Agendu evidencie obyvateľstva zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Andrea Olajcová

Tel: 02/45988128
e-mail: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk

Prihlásenie sa na trvalý pobyt

Na obecný úrad si prineste so sebou tieto povinné doklady:

1. Rodný list – dieťa do 15 rokov

2. Platný občiansky preukaz, alebo doklad o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

3. Platný cestovný doklad Slovenskej republiky, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, len ak nemáte platný občiansky preukaz, alebo doklad o občianskom preukaze;

4. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý/prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6písm. b) a nájomcu, ak je budova a lebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje:
a/ ak a ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
b/ ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
c/ ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak vlastník, alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova
alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý/prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý/prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
Na základe predložených dokladov zamestnanec evidencie obyvateľstva obecného úradu vystaví:
Prihlasovací lístok – ostáva na obci
Odhlasovací lístok – obec posiela do miesta predchádzajúceho TP
Oznámenie zmeny trvalého pobytu – obec posiela na OR PZ do Senca Potvrdenie o TP

Všetky tieto doklady vystavuje obec výstupom z počítača.

Ďalší postup občana po prihlásení v obci: Občan sa po týždni od prihlásenia na trvalý pobyt dostaví na OR PZ v Bratislave II, skupina správnej služby v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec (budova Okresného úradu Senec) a požiada o vydanie občianskeho preukazu. Doporučujeme, aby ste si do Senca priniesli všetky Vaše identifikačné údaje, vrátane originálu rodného listu..