Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh č. 8/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum: 16.11.2020
VZN č. 8/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   Dňom vyvesenia návrhu začína plynú

VZN č. 8/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Na pripomienky uplatnené po 10-dňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Pripomienky v písomnej forme možno poštou na adresu obecného úradu, do podateľne obecného úradu  alebo elektronicky odoslať na adresu info@obechamuliakovo.sk, pričom sa odporúča v predmete správy uviesť „Pripomienka k návrhu VZN“.