Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

Dátum: 19.07.2017
Obec Hamuliakovo podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých...

Obec Hamuliakovo podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť, že do oznámenia o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ možno nahliadnuť v stránkových dňoch počas úradných hodín obecného úradu v kancelárii č. 14 do2. 8. 2017. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 3. 8. 2017.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 63 zákona je možné vykonať konzultácie na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685 alebo e-mailom na jana.malikova@minv.sk).