Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NOVÝ SYSTÉM ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BRO) v obci Hamuliakovo od 1.1.2021

Dátum: 19.11.2020
Biologicky rozložiteľný odpad rozdeľujeme do skupín: odpad ZO ZÁHRAD – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (kvety, tráva, lístie...

Biologicky rozložiteľný odpad rozdeľujeme do skupín:

  • odpad ZO ZÁHRAD – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol)
  • biologicky rozložiteľný KUCHYNSKÝ odpad NEVYŽADUJÚCI hygienizáciu (t.j. kompostovateľný odpad – šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, škrupinka z orecha, použitá papierová vreckovka a servítok, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín)
  • biologicky rozložiteľný KUCHYNSKÝ odpad VYŽADUJÚCI hygienizáciu (t.j. pomyje = nekompostovateľný odpad – starý chlieb, pečivo,  knedle, zvyšky uvareného jedla, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň domácností vrátane odrezkov mäsa a kostí a  )
  • jedlé oleje a tuky.

SPÔSOBY LIKVIDÁCIE V HAMULIAKOVE:

1) + 2)   KOMPOSTOVATEĽNÝ ODPAD, t.j. skupiny č. 1 a 2:

  • rodinné domy – kompostovaním vo vlastnom kompostéri alebo odvozom hnedých nádob na BRO. Hnedé nádoby je možné získať prostredníctvom obecného úradu.
  • Byty vo viladomoch – odvozom hnedých nádob na BRO. Hnedé nádoby je možné získať prostredníctvom obecného úradu.
  • Byty v bytových domoch – požiadajte svojho správcu o objednanie hnedej nádoby od obecného úradu.

3) POMYJE, t.j. nekompostovateľný odpad skupiny č. 3 – môžu občania ukladať do špeciálnych kontajnerov, ktoré budú umiestnené na zbernom dvore. Občan odpad prinesie vo vlastnej nádobe, ktorú do kontajnera vyprázdni.
Počet kontajnerov sa bude prispôsobovať produkcii. Po čase, kedy si občania zvyknú na triedenie tohto druhu odpadu, bude kontajner sprístupnený aj pred zberným dvorom a časom prípadne umiestnený do stojísk triedeného odpadu. Dôležité je, aby si občania zvykli na dôsledné triedenie tohto typu odpadu a do kontajnerov nevhadzovali iný odpad.

4) JEDLÉ OLEJE (skupina č. 4) – môžu občania ukladať do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený na zbernom dvore.

OTÁZKY A ODPOVEDE:

Prečo sa v Hamuliakove nerealizuje zber pomyjí „od dverí“?
Náklady na zabezpečenie tohto zberu by boli enormné a bolo by potrebné značné zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občanov. Náklady na službu zberu od dverí by ste museli uhrádzať bez ohľadu na to, či ju využijete alebo nie.

Prečo sa v Hamuliakove na stojiská nerozmiestni ihneď veľký počet nádob na pomyje?
Ročná cena za likvidáciu 1 nádoby na pomyje (120 litrov) zodpovedá cca. cene za 14 nádob na komunálny odpad (120 litrov). A obsah musí byť čistý. Bohužiaľ skúsenosti so znečistením kontajnerov na iné triedené zložky (najmä sklo a kovy) na stojiskách v obci vyvolávajú obavy o dodržanie čistoty odpadu v kontajneroch na pomyje. Enormná cena za odvoz a súčasne očakávané problémy s vhadzovaním iného odpadu a následné sankcie za nedodržanie čistoty by znamenali výrazné zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre občanov. Napriek tomu predpokladáme, že po určitom čase, kedy si občania zvyknú na dôsledné triedenie pomyjí, bude možná aj alternatíva umiestnenia kontajnerov na stojiskách.

Týka sa nový systém aj zeleného odpadu do záhrad, t.j.  trávy a konárov?
Zelený odpad zo záhrad by mal byť v prvom rade likvidovaný odvozom z hnedých nádob na BRO alebo kompostovaním na vlastnom pozemku. Nadbytočné množstvo trávy, buriny, a lístia (ktoré sa nezmestí do hnedej nádoby) bude možné naďalej odovzdať na zbernom dvore. Takisto aj konáre bude možné naďalej odovzdať na zbernom dvore. Na zbernom dvore sa nebude preberať iný kompostovateľný odpad ako napr. opadané ovocie, zvyšky surového odpadu z kuchyne a pod. (patrí do hnedej nádoby alebo vlastného kompostéra).

Máte ďalšie otázky?
Opýtajte sa na info@obechamuliakovo.sk , odpoveď môže zaujímať aj ostatných.