Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 28.05.2020

Dátum: 20.05.2020
  v Hamuliakove, dňa 20.5.2020 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie ob...

 

v Hamuliakove, dňa 20.5.2020

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 3/2020, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                     28.05.2020, vo štvrtok, o 17.00 hod.

                                                     v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Krátka správa starostky o prebiehajúcich projektoch (MŠ, chodník Dunajská Riviéra, zberný dvor, chodník Rybárska,…)
 5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hamuliakovo, pozvaný hosť p. Jurča
 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 9/2019
 7. Projekt Zberný dvor Hamuliakovo
 8. Indikatívna ponuka financovania Prima Banka
 9. Žiadosti
 10. Rôzne
 11. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať obrazový a zvukový záznam, ktorý bude ukladaný a verejne dostupný.

 

Dovolíme si verejnosť upozorniť na bezpečnostné opatrenia platné pre všetkých, kde pri vstupe na zasadnutie bude požadované rúško na tvári a hygienické rukavice. V prípade nedodržania týchto bezpečnostných opatrení nebude vstup do rokovacej sály umožnený.

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Ing. Ludmila Goldbergerová

starostka obce