Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZNAM – DANE / ÉRTESÍTÉS – ADÓ

Dátum: 14.01.2020
POZOR: do 31. januára 2020 musíte podať priznanie k dani a uplatniť si nárok na zníženie dane (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z byt...

POZOR: do 31. januára 2020 musíte podať priznanie k dani a uplatniť si nárok na zníženie dane (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov), daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov.

Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2020.
To znamená, že daňové priznanie resp.  čiastkové priznanie k dani musíte podať do 31.1.2020, ak Vám  v období  od 2. januára 2019 do 1. januára 2020 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).

Ak sa počas roka 2019 nič nezmenilo, daňové priznanie v tomto už nepodávate. Správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

Tiež je potrebné podať priznanie k dani za psa – pribudnutie resp. úhyn psa a každú zmenu skutočností je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

Uplatnenie nároku na zníženie dane  zo stavieb na bývanie a daň z bytov, ak tieto slúžia na trvalé bývanie poplatníka:
vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb – je potrebné doložiť dokumenty preukazujúce tieto skutočnosti

Uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľnosti na trvalé bývanie pre  fyzické osoby staršie ako 70 rokov a na zníženie dane  za psa pre občanov nad 65 rokov – netreba žiadať, správca dane  rozhodne o znížení dane automaticky na základe vlastnej evidencie.
————————————————————————————————————————————–

Do 31. januára 2020 môžete zmeniť veľkosť nádoby na komunálny odpad a prevziať nádoby na BRO a požiadať o zníženie poplatku na rok 2020

V prípade, že o zmenu nemáte záujem správca poplatku Vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenom poplatku podľa evidencie nádob pridelených v roku 2019.

POZOR:
Žiadame
a / poplatníkov – občanov s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo, ktorí sú starší ako 65 rokov a žijú v domácnosti samostatne  alebo ako  manželský pár samostatne žijúci v spoločnej domácnosti
b/ poplatníkov – občanov s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo, ktorí sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
aby prišli na obecný úrad k  referentke p. Olajcovej podať individuálnu žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2020 a v prípade ZŤP predložiť príslušný doklad.
O znížení poplatku sa rozhoduje výlučne na základe podanej žiadosti a nie automaticky.

————————————————————————————————————————————–

Oznamujeme občanom, že obecný úrad vydáva zberné nádoby na papier pre domácnosti, ktoré ju doposiaľ nemali pridelenú.

_____________________________________________________________________________________

FIGYELEM: 2020. január 31-ig be kell nyújtania adóbevallást és adókedvezményt (földi adó, építési adó, lakhatási adó), kutyaadót, automatákat és szerencsejáték-automatákat kell igényelnie.
A 2020. január 1-jei helyzet meghatározó.
Ez azt jelenti, hogy az adóbevallás, részleges adóbevallást kell benyújtania 2020. január 31-ig, ha 2019. január 2. és 2020. január 1-jéig adózott lett vagy adóköteles lett, vagy ha változás történt az adót meghatározó tényekben (ingatlan – vásárlás, eladás, öröklés, adomány) , építési engedély, kolaudáció, aukció; új automaták és nem nyertes gépek vagy azok eltávolítása).
Ha 2019 folyamán semmi sem változott, akkor már nem nyújt be adóbevallást erről. Az adóigazgató automatikusan elküldi Önnek adóügyi határozatát.
Ugyancsak be kell nyújtani adóbevallást egy kutyának – hozzáadva vagy ill. a kutya halálát és a tények bármilyen változását, a kutya tulajdonosának vagy birtokosának a tények megváltozásától számított 30 napon belül írásban be kell jelentenie az adókat és illetékeket.
A lakóépületek adójának és a lakások illetékének csökkentésének igénylése, ha ezek az adóalany állandó lakóhelyeként szolgálnak:
anyagi szükségletű személyek birtoklása, súlyos fogyatékossággal élő személy kártyatulajdonosának birtoklása…

Ingatlanadó-csökkentés igénylése a 70 évesnél idősebb személyeknél és a kutya-adókedvezmény 65 éven felüli polgárok számára – nem kell kérvenyezni, az adóigazgató úgy dönt, hogy saját nyilvántartása alapján automatikusan csökkenti az adót.

————————————————– ————————————————– ———————————
2020. január 31-ig átméretezheti a kommunális hulladék konténerét, átveheti a BRO konténereket, és 2020- évre díjcsökkentést kérhet
Ha nem érdekli a változás, a díjgazdálkodó automatikusan elküldi a 2019-ben átvett konténerek szerint  felszámított díjról szóló döntését.
VIGYÁZAT:
Arra kérünk
és / díjfizetők – 65 évesnél idősebb gútori lakosok, akik háztartásban egyedül élnek, vagy házaspárként élnek, közös háztartásban
b / díjfizetők – Gútor faluban állandó lakóhellyel rendelkező, súlyos fogyatékossággal élő állampolgárok
hogy jöjjön az önkormányzati hivatalhoz és  az  Mrs. Olajcovanak egyéni kérelmet kell benyújtania a 2020-as települési hulladékdíj csökkentésére, valamint fogyatékkal élők esetében a vonatkozó dokumentum benyújtására.
A díjcsökkentésről kizárólag a benyújtott kérelem alapján és nem automatikusan döntenek.

————————————————– ————————————————– ———————————-

Értesítjük az polgárokat, hogy az önkormányzat kiadja háztartási papírgyűjtő tartályokat azoknak  akiknek még nem osztották ki.