Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZNAM – Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Dátum: 16.10.2019
Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavb...

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť DOKLADY O TAKOMTO ODVOZE ZA POSLEDNÉ 2 ROKY na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať DOKLAD O ODVOZE tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Po dohode s p. Bartálosom, ktorý realizuje väčšinu vývozov zo záhradkárskej osady a na Hornej Vrbine / Ostrovnej, bude takéto potvrdenie zapisovať každému objednávateľovi do jeho vlastnej „knihy odvozov“, aby objednávateľ mal všetky doklady pre prípad kontroly zosumarizované na jedno mieste.

Žiadame preto všetkých vlastníkov žúmp, aby si pred vývozom pripravili takúto „knihu“ (napr. zošit), ktorá bude označená meno , priezviskom a adresou objednávateľa a adresou umiestnenia žumpy. Počas vývozu musí vyvážajúci zaznamenať dátum a odvezené množstvo, svoje meno a adresu  ČOV.

Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme takýto zápis požadovali a zapísané údaje skontrolovali.

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.