Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiadosť o metodické usmernenie pri postupe nahliadnutia do spisovej dokumentácie a odpoveď MNV dopravy, výstavby SR

SÚBOR
Dátum: 19.01.2018
Dobrý deň, Váž. pani inžinierka, obraciam sa na Vás so žiadosťou o informáciu (metodické usmernenie) vo veci určenia osôb / subjektov kto...

Dobrý deň,

Váž. pani inžinierka, obraciam sa na Vás so žiadosťou o informáciu (metodické usmernenie) vo veci určenia osôb / subjektov ktoré môžu nahliadať do spisovej dokumentácie stavebného úradu obce.

Konkrétne sa mi jedná o skutočnosť či alebo do akej miery majú poslanci obecného zastupiteľstva právo byť informovaný o konaní stavebného úradu, konkrétne o obsahu spisovej dokumentácie jednotlivých podaní. Predpokladám totiž, že tieto informácie sú prístupné štatutárovi obce a pracovníkom stavebného úradu a s týmito informáciami je možné oboznamovať ďalej účastníkov konania.

V obci máme tiež zriadenú Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Moja otázka prístupu k spisovým materiálom sa teda týka aj tohto orgánu.

Podľa štatútu obce § 19

Ods. 6

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

  1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým — pre obec — investičným zámerom,
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Ods. 7

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Hamuliakove, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Ods. 8

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Ďalej v zmysle § 133 stavebného zákona sú ďalej

Orgány územného plánovania a stavebné úrady, ktoré evidujú, ukladajú územnoplánovaciu dokumentáciu a dokumentáciu stavieb, sú povinné umožniť právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky nazerať do tejto dokumentácie a robiť z nej výpisy; pritom sú povinné urobiť opatrenia, aby nazretím do dokumentácie nebolo porušené štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo, ako ani zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.“

V zmysle vyššie uvedeného si Vás preto dovolí požiadať o Vaše stanovisko

Vopred ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom

RNDr. Róbert Mikóci

Stavebný úrad Hamuliakovo

ODPOVEĎ Ministerstvo dopravy a výstavby SR – odbor štátnej  stavebnej správy-metodické usmernenie k problematike nazerania do správneho spisu  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – odbor štátnej  stavebnej správy-metodické usmernenie k problematike nazerania do správneho spisu   Veľkosť: 610.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024