Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 9.11.2017

Dátum: 03.11.2017
v Hamuliakove, dňa 02.11.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 02.11.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 13/2017, ktoré sa uskutoční dňa

09.11. 2017, vo štvrtok, o 16.30 hod.

   v kultúrnom dome.

 P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Pridelenie nájomného bytu
 5. Organizačná štruktúra odd. stavebný úrad
 6. VZN č. 4/2017 ktorým sa určuje školský obvod ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo
 7. VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný odpad od 01.01.2018
 8. VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
 9. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia
 10. Slaboprúdové rozvody ZŠ
 11. Zámer Avalanche Group s.r.o – Quintela s.r.o
 12. Návrh VZN č. 7/2017 Územný plán obce Hamuliakovo, zmeny a doplnky č. 8/2015
 13. Riešenie prístupových ciest k nehnuteľnostiam a pozemkom na ulici Poľná
 14. Došlá pošta
 15. Rôzne
 16. Záver

 

Jozef Schnobl

starosta obce