Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 11.10.2017

Dátum: 04.10.2017
v Hamuliakove, dňa 02.10.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 02.10.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 12/2017, ktoré sa uskutoční dňa

11.10. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 P R O G R A M   rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hamuliakovo
  5. Návrh VZN č. 4/2017 ktorým sa určuje školský obvod ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo
  6. Dodatok č. 2/2017 k zmluve č. 119 051 o poskytovaní služieb v oblasti odpadov
  7. Návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný odpad od 01.01.2018
  8. Rôzne
  9. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce