Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 21.09.2017

Dátum: 14.09.2017
v Hamuliakove, dňa 13.09.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecnéh...

v Hamuliakove, dňa 13.09.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 11/2017, ktoré sa uskutoční dňa

21.09. 2017, vo štvrtok, o 16.30 hod.

   v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu a krátka informácia ekonomického úseku Mgr. Eva Koricina
 6. Verejné obstarávanie MŠ
 7. Organizačná štruktúra Obecného úradu
 8. Pridelenie nájomného bytu
 9. Konanie o stavebnej uzávere Horná vrbina, Ostrovná: podanie informácie o stave
 10. Zmeny a doplnky UP č. 8/2015 podanie informácie ostave
 11. Návrh starostu obce na zahájenie  zmien a doplnkov č. 9/2017
 12. Informácia o uzavretí dohody o odklade plnenia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – revitalizácia cyklistickej trasy v Hamuliakove
 13. Informácia o určení nezákonnosti prijatých zmien VZN č. 3/2016 o poplatku za rozvoj – odstránenie nezákonnosti postupu OZ
 14. Vysporiadanie pozemku k zberovému dvoru, odhlasovanie zmluvy o zámene pozemkov, zmluvy o nájme pozemkov, zmluvy o zriadení vecného bremena
 15. Došlá pošta
 16. Rôzne
 17. Záver

 

 

Jozef Schnobl

starosta obce