Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na OZ 18.01.2017

Dátum: 12.01.2017
v Hamuliakove, dňa 11.1.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného...

v Hamuliakove, dňa 11.1.2017

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 2/2017, ktoré sa uskutoční dňa

18.01. 2017, v stredu, o 17.00 hod.

   v kultúrnom dome.

 

 P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Splnené – nesplnené uznesenia
 5. Rozpočet
 6. Pridelenie nájomného bytu
 7. ZŠ, MŠ krátka informácia
 8. Územný plán zóny HV a Ostrovná
 9. VZN o určení školského obvodu ZŠ ktorej zriaďovateľom je obec Hamuliakovo
 10. VZN o miestnom poplatku za rozvoj
 11. Dodatok k VZN č. 5/2015 o podmienkach prenajímania nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Hamuliakovo
 12. Došlá pošta
 13. Rôzne
 14. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce