Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

LEHOTY A PODMIENKY PODANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTELNOSTI A PSA

Dátum: 10.01.2023
DO 31. JANUÁRA 2023 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo...

DO 31. JANUÁRA 2023 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov) .

Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2023.

V KTORÝCH PRÍPADOCH JE TO POTREBNÉ?

Daňové priznanie resp. čiastkové priznanie k dani MUSÍTE PODAŤ do 31.1.2023, ak Vám v období od 2. januára 2022 do 1. januára 2023 VZNIKLA alebo ZANIKLA daňová povinnosť, alebo ak NASTALI ZMENY skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.

Teda ste nehnuteľnosť kúpili, predali, zdedili, darovali – dostali darom, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prebehla dražba.

Alebo v prevádzke máte nové predajné/nevýherné automaty.

Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

alebo počas stránkových hodín obecného úradu.

!!! Ak sa počas roka 2022 nič nezmenilo, daňové priznanie v tomto roku už nepodávate. Správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

_

Tiež je potrebné podať PRIZNANIE K DANI ZA PSA – pribudnutie resp. úhyn psa a každú zmenu skutočností je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.

Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Bližšie info na https://obechamuliakovo.sk/chov-zvierat/

_

UPLATNENIE NÁROKU NA ZNÍŽENIE DANE zo stavieb na bývanie a daň z bytov, ak tieto slúžia NA TRVALÉ BÝVANIE poplatníka:

– vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi

– vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

– vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom –

– vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb

Do 31.1. 2023 je POTREBNÉ DOLOŽIŤ DOKUMENTY preukazujúce tieto skutočnosti.

!!! Uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľnosti na trvalé bývanie pre fyzické osoby STARŠIE ako 65 rokov NETREBA ŽIADAŤ, správca dane rozhodne o znížení dane automaticky na základe vlastnej evidencie občanov s trvalým pobytom.