Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

POZOR – Daňová povinnosť do 31.01.2022

Dátum: 11.01.2022
DO 31. JANUÁRA 2022 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň z...
DO 31. JANUÁRA 2022 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov) .
Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2022.
V KTORÝCH PRÍPADOCH JE TO POTREBNÉ?
Daňové priznanie resp. čiastkové priznanie k dani MUSÍTE PODAŤ do 31.1.2022, ak Vám v období od 2. januára 2021 do 1. januára 2022 VZNIKLA alebo ZANIKLA daňová povinnosť, alebo ak NASTALI ZMENY skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.
Teda ste nehnuteľnosť kúpili, predali, zdedili, darovali – dostali darom, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prebehla dražba.
Alebo v prevádzke máte nové predajné/nevýherné automaty.
Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:
alebo počas stránkových hodín obecného úradu na stolíku pred obecným úradom.
– Ak sa počas roka 2021 nič nezmenilo, daňové priznanie v tomto roku už nepodávate. Správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.
 Tiež je potrebné podať PRIZNANIE K DANI ZA PSA – pribudnutie resp. úhyn psa a každú zmenu skutočností je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností oddeleniu daní a poplatkov.
Tlačivo na daň je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:
_
UPLATNENIE NÁROKU NA ZNÍŽENIE DANE zo stavieb na bývanie a daň z bytov, ak tieto slúžia NA TRVALÉ BÝVANIE poplatníka:
a) vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi
b) vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
c) vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
d) vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb
Do 31.1. 2022 je POTREBNÉ DOLOŽIŤ DOKUMENTY preukazujúce tieto skutočnosti.
Uplatnenie nároku na zníženie dane z nehnuteľnosti na trvalé bývanie pre fyzické osoby STARŠIE ako 65 rokov NETREBA ŽIADAŤ, správca dane rozhodne o znížení dane automaticky na základe vlastnej evidencie občanov s trvalým pobytom.