Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dôležité informácie pre rodičov (zákonných zástupcov) MŠ a ZŠ v Hamuliakove

SÚBOR
Dátum: 05.08.2021
Dôležitá informácia pre rodičov (zákonných zástupcov) detí materskej a základnej školy Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022  Obe...

Dôležitá informácia pre rodičov (zákonných zástupcov) detí materskej a základnej školy

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

 Obec Hamuliakovo ako zriaďovateľ Základnej a Materskej školy v Hamuliakove oznamuje zákonným zástupcom detí, že s účinnosťou od 01.08.2021 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Momentálne sa snažíme zistiť bližšie informácie, avšak vzhľadom na krátkosť času Vás žiadame o dodanie dokumentov, ak budete mať záujem čerpať dotáciu na stravu a spĺňate podmienky jej poskytnutia.

Termín na predloženie dokumentov je do 09.08.2021, do podateľne Obce Hamuliakovo alebo do kancelárie vedúcej ŠJ (nová budova MŠ).

Novelizácia zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, prináša od nového školského roku 2021/2022 nasledovné zmeny:

–         Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

–         Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

–         Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňové zvýhodnenie (napr. ženy na materskej dovolenke alebo na rodičovskom príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní dôchodcovia, nezamestnaní rodičia a pod.)

Dotácia na stravu sa bude poskytovať:

  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (nemohol alebo nechcel) nárok na daňové zvýhodnenie na dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.
  • Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňové zvýhodnenie je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať materskú školu a základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Dotácia po novom:

  • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutá dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné vyplatiť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.
  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť na Obec Hamuliakovo do podateľne alebo vedúcej ŠJ (nová budova MŠ):

  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (príloha č.1 Formulár na posúdenie príjmu)
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa  (príloha č.2)

Termín na predloženie vyššie uvedených dokumentov je potrebné doložiť do 09.08.2021 do podateľne Obce Hamuliakovo alebo do kancelárie vedúcej ŠJ (nová budova MŠ).

V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

Aby rodičom vydali na úrade práce vyššie uvedené potvrdenia o hmotnej núdzi alebo o životnom minime, musia si predtým vybaviť a doložiť rôzne dokumenty ako napr. Formulár na posúdenie príjmu (viď. príloha) vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) čo možno najskôr, najneskôr do 09.08.2021, aby dieťa získalo dotáciu na stravu už od 01.09.2021.

Bližšie informácie: www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Informácie poskytne: Gabriela Fehérová, vedúca ŠJ – tel. kontakt: 0918787844

Prílohy:

Formulár na posúdenie príjmu

cestne_vyhlasenie o neuplatnení nároku na sumu daňového výhodnenia na vyživované dieťa

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Formulár na posúdenie príjmu Veľkosť: 220.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024
cestne_vyhlasenie o neuplatnení nároku na sumu daňového výhodnenia na vyživované dieťa Veľkosť: 126.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024